بانکداری الکترونیکی


 

ردیف  شرح  دانلود 
1

ابزارهای و تجهیزات پرداخت الکترونیک                                               

 
2 تعداد تراکنش های نظام بانکی 
3 مبلغ تراکنش های نظام بانکی   
4 ترکیب کارتهای صادره نظام بانکی 

 

منبع : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 

 

 

 

کاربران ویژه

حامیان برتر