منابع انسانی بانک ها

                       


 

  


بانک اقتصاد نوین                     

   تعداد کل کارکنان : 2662


 

 


 بانک انصار           

 تعداد کل کارکنان : 4963

 


 

  


 بانک ايران زمين  

  تعداد کل کارکنان :635

 

 


 


 بانک پاسارگاد    

تعداد کل کارکنان : 3251

 


  


  بانک پارسيان   

تعداد کل کارکنان : 4531

    

 


 


 پست بانک

تعداد کل کارکنان : 2958

 

 


 


 

 


  بانک آینده    

  تعداد کل کارکنان : 860

  


بانک تجارت  

 تعداد کل کارکنان : 20439

 

 


  


بانک توسعه تعاون     

تعداد کل کارکنان : 2518

 

 


 


  بانک توسعه صادرات    

  تعداد کل کارکنان : 1164

 

 


 

 

 بانک دي  

   تعداد کل کارکنان : 544

  

 

  بانک رفاه    

 تعداد کل کارکنان : 10555

 


  


  بانک سامان  

 تعداد کل کارکنان : 1938

 

 


 


بانک سپه  

تعداد کل کارکنان : 17305

 

 

 


  


 بانک سرمايه  

 تعداد کل کارکنان : 1532

 

 
  بانک سينا     

تعداد کل کارکنان : 2374

    


 

 


بانک شهر

تعداد کل کارکنان : 1102

 

 
 بانک صادرات       

تعداد کل کارکنان : 33465

 


 


 بانک صنعت و معدن 

 تعداد کل کارکنان : 1194

 

  


بانک کارآفرين            

 تعداد کل کارکنان : 1416

 


       

 

 بانک کشاورزي

  تعداد کل کارکنان : 16870

 


 


بانک گردشگري                

  تعداد کل کارکنان  : 295  

 

 


 


  بانک مسکن  

   تعداد کل کارکنان : 11882

  


   بانک ملت   

   تعداد کل کارکنان : 23014

 

 


 


 بانک ملي  

 تعداد کل کارکنان : 40439


 
       اطلاعات ارايه شده از گزارشهاي مالي سال 1390بانکها استخراج شده است . 
 
 
 
 

کاربران ویژه

حامیان برتر