مجموعه فیلم های آموزشی بانکداری

سرفصل های فیلم های آموزشی بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

بانکداری اختصاصی در آسیا (مصاحبه با مدیران ارشد بانکداری اختصاصی بانک HSBC در خصوص چالشها و فرصتهای این حوزه )

آینده بانکداری اختصاصی 1(ارایه شده توسط یکی از مدیران ارشد بانکداری اختصاصی بانکهای سوئیس در سمینار مدیریت استراتژیک )

آینده بانکداری اختصاصی 2(ارایه شده توسط یکی از مدیران ارشد بانکداری اختصاصی بانکهای سوئیس در سمینار مدیریت استراتژیک)

تجربه مشتریان بانکداری اختصاصی (تحربه بانک ING )

تصویر وضعیت بانکداری اختصاصی در سال 2013  گفتگو با کارشناس ارشد بانکداری اختصاصی و سرمایه گذاری در اتحادیه بانکداران اختصاصی در ژنو

معرفی بخش مدیریت ثروت و خدمات آن(یکی از شرکتهای مالی فعال در بخش مدیریت ثروت)

معرفی بخش خدمات مدیریت ثروت (تجربه بانک آروست بانک )

معرفی وب سایت بانکداری اختصاصی (تجربه بانک استاندارد چارترد )

ورود کاربران

حامیان پورتال